Algemene voorwaarden


1. Leden 
Lid worden bij Sportsfactory010 kan uitsluitend door middel van het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier. Een lid is definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor onbepaalde periode tot wederopzegging. 
 
2. Lidmaatschap en betaling  
Bij inschrijving zal eenmalig een bedrag van € 5,- in rekening worden gebracht. De contributie voor het lidmaatschap bij  ’’Sportsfactory010”  wordt elke maand omstreeks de 26e van de maand door wijze van een factuur verstuurd en dient overgemaakt te worden naar het vermelde rekening nummer.


3. Achterstand 
Het is niet toegestaan een contributie achterstand te hebben. Bij achterstand behoudt ‘’Sportsfactory010’’ het recht om toegang van het lid tot de sportschool (tijdelijk) te weigeren. Een lid die meer dan een maand contributie open heeft staan, zal in eerste instantie een betalingsherinnering krijgen. Na het verstrijken van de termijn voor de betalingsherinnering, ontvangt het lid een factuur. In geval van een factuur wordt er €10,- administratie en verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer het lid niet aan de betalingsvoorwaarden kan voldoen, dan kan hij/zij beroep doen op een aparte betalingsregeling. 

4. Vakantie en feestdagen
Vakantie en feestdagen zijn evenredig verrekend in de contributie. De lessen die wel doorgaan worden gerekend als service vanuit ‘’Sportsfactory010’’. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, zwangerschap, ongeval of andere welke langer duren dan een maand bepaald sportsfactory010 hoe de kosten afgehandeld worden. Tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap is een tegemoetkoming van Sportsfactory010

5. Jeugdsportfonds Rotterdam  

Kijk op: www.jeugdsportfonds.nl wat dit voor u kan betekenen.
  
6. Beëindigen lidmaatschap 
Een abonnement bij ‘’Sportsfactory010’’ is maandelijks opzegbaar na verstrijken van de minimale looptijd vermeld op de inschrijving. Opzegging van een abonnement kan door middel van het inleveren van een uitschrijfformulier en is pas geldig wanneer deze door beide partijen is ondertekend. Het kan ook via e-mail. Beide partijen nemen een bewijs van opzegging in ontvangst. Hierbij dient een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand in acht te worden genomen. Opzeggingen anders dan een uitschrijfformulier worden niet in behandeling genomen. Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd het uitschrijfformulier te laten ondertekenen. Opzegging dient voor de 1e van de volgende maand te geschieden.

7. Aansprakelijkheid 

Sportsfactory010 is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van de eigendommen van het lid en/of lichamelijk letsel van het lid in en om de sportschool. Sportsfactory010 kan niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
8. Wangedrag 
Leden van Sportsfactory010 dienen zich ten alle tijden netjes te gedragen. Tegen andere leden en lesgever(s).
Gebeurd dit niet of ontstaat er een conflict, dan kan dat leiden tot intrekken van het lidmaatschap.
 
9. Persoonlijke gegevens 
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend intern gebruikt.   Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt voor gebruik op Social Media. Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij dit melden.